REGULAMIN MIEJSKIEGO PROGRAMU AKCELERACYJNEGO WARSAW BOOSTER’19

 1. Organizatorem miejskiego programu akceleracyjnego WARSAW booster’19 (dalej „Akcelerator”) jest Fundacja Seriatim, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Krasickiego 55/59, 02-608 Warszawa, NIP: 7010443369, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 526880.
 2. Akcelerator finansowany jest przez m.st. Warszawa w ramach „warszawskich programów wspierania przedsiębiorczości”.
 3. Akcelerator jest wydarzeniem umożliwiającym przedsiębiorstwom działającym na rynku nie dłużej niż 3 lata oraz osobom fizycznym – autorom innowacyjnych projektów z obszaru nowych technologii zaprezentowanie, przygotowanie i ewentualne wdrożenie propozycji biznesowych dla potencjalnych klientów oraz zaprezentowanie swojej oferty inwestorom, gościom specjalnym i spółkom zaproszonym przez organizatora na DemoDay.
 4. W Akceleratorze udział może wziąć każda spółka lub os. fizyczna spełniająca wymagania opisane powyżej pragnąca zdobyć możliwości przyszłej współpracy i/lub finansowania ze strony partnerów Akceleratora oraz innych podmiotów komercyjnych.
 5. Wszelkie prawa do projektów / produktów / usług / rozwiązań zaprezentowanych przez uczestników w ramach Akceleratora pozostają własnością poszczególnych uczestników.
 6. Zgłaszając się do udziału w Akceleratorze kandydat (rozumiany jako podmiot określony w ust. 3 i 4 powyżej) oświadcza, że jego udział nie narusza ani nie naruszy postanowień żadnych umów ani praw osób trzecich, w tym między innymi patentów, praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, znaków towarowych, reklamy ani dóbr osobistych jak również nie ujawni z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych dotyczących innej osoby lub podmiotu.
 7. W przypadku stwierdzenia Organizatora naruszenia jakichkolwiek warunków udziału w Akceleratorze, w szczególności w przypadku działań niezgodnych z prawem, naruszenia zapisów niniejszego regulaminu, będzie miał on prawo do natychmiastowego i nieodwołalnego odrzucenia uczestnika.
 8. Kandydaci pragnący wziąć udział w Akceleratorze zobowiązani są wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie internetowej: www.warsawbooster.pl
 9. Spomiędzy przesłanych zgłoszeń Organizator wybierze uczestników którzy zostaną zostaną zakwalifikowani do udziału w Akceleratorze na podstawie potencjału komercjalizacji przedsięwzięcia.
 10. Organizator opublikuje listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w Akceleratorze stronie internetowej warsawbooster.pl i/lub na swoich kanałach społecznościowych na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem danej rundy akceleracyjnej.
 11. Zakłada się, że do udziału w Akceleratorze zakwalifikowanych zostanie 15 uczestników (przedsiębiorstw lub osób fizycznych) w każdej z dwóch rund akceleracyjnych.
 12. Organizator nie ma obowiązku powiadamiania kandydatów niezakwalifikowanych do udziału w Akceleratorze.
 13. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają od Akceleratora wsparcie mentoringowe i networkingowe, w tym wsparcie jednego dedykowanego członka zespołu Organizatora lub wskazanego przez Organizatora. Wsparcie nakierowane będzie na przygotowanie przez uczestników propozycji biznesowej w jak najpełniejszym stopniu adresującej potrzeby partnerów biznesowych Akceleratora i zmierzające do przygotowania uczestników do komercyjnej sprzedaży.
 14. Wsparcie menitoringowe świadczone będzie z wykorzystaniem warsztatów, telekonferencji oraz spotkań indywidualnych przez zespół Organizatora oraz zaangażowanych przez niego ekspertów rynkowych z doświadczeniem w zakresie przygotowywania lub oceny ofert kierowanych do dużych korporacji oraz ich późniejszego wdrażania.
 15. Wsparcie o którym mowa powyżej obejmować będzie warsztaty, spotkania oraz analizę informacji przekazanych przez uczestników zespołowi Akceleratora i służyć będzie zwiększeniu prawdopodobieństwa nawiązania współpracy komercyjnej.
 16. W ramach Akceleratora uczestnicy zaprezentują wypracowywane przez siebie propozycje biznesowe adresujące potrzeby partnerów biznesowych Akceleratora. Jakość propozycji biznesowych i ich adekwatność zostanie oceniona przez zespół Organizatora zgodnie z następującymi kryteriami: potencjał zespołu, doświadczenia wdrożeniowego, przewag konkurencyjnych spółki i rozwiązania, potencjału komercjalizacji, etc.
 17. Uczestnikom których rozwiązania zostaną najlepiej ocenione Organizator sfinansuje zagraniczną wizytę studyjną.
 18. Organizator przewidział możliwość sfinansowania zagranicznej wizyty studyjnej dla nie więcej niż 5 osób na rundę akceleracyjną.
 19. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty zakwaterowania, przejazdu oraz biletów wstępu na wybraną konferencję dla członków zespołów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej do kwoty nie większej niż 6.000 zł na osobę.
 20. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego znaku towarowego, oznaczeń słownych, graficznych lub o charakterze słowno-graficznym w materiałach marketingowych lub informacyjnych dotyczących lub związanych z Akceleratorem.
 21. W trakcie DemoDay Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów na potrzeby ich wykorzystania w środkach masowego przekazu (TV, radio, Internet, prasa) oraz w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych Organizatora jego partnerów oraz innych podmiotów wskazanych przez Organizatora. Udział w DemoDay jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację, wykorzystanie oraz emisję przez Organizatora, podmioty z nim powiązane oraz przez sponsorów wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez żadnych ograniczeń czasowych ani terytorialnych.
 22. Wyrażenie zgody oznacza, że zdjęcia, filmy oraz nagrania zarejestrowane w trakcie konferencji mogą być publikowane na stronie internetowej (oraz mediów społecznościowych) Organizatora lub na innych stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w tym emitowane w formatach audio, wideo i w formie obrazów. Każdy z uczestników niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń (obecnych i przyszłych), w tym roszczeń o wynagrodzenie wobec Organizatora i jego sponsorów, z tytułu wykorzystania jego wizerunku/głosu/wypowiedzi dla celów określonych w niniejszym Regulaminie.
 23. Niniejszym informuje się wszystkie podmioty składające zgłoszenie do udziału w konkursie, że:
  • Miasto stołeczne Warszawa jest administratorem danych osobowych dostarczonych przez zgłaszających się do udziału w Akceleratorze. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem systemu zgłoszeń będą przetwarzane w celu realizacji działań Akceleratora zgodnie z niniejszym regulaminem.
  • W ramach odrębnej umowy dotyczącej realizacji projektu m.st. Warszawa powierzyło przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi.
 1. Uczestnik i/lub członkowie zespołu uczestnika zobowiązani są do zachowania w ścisłej poufności wszelkich Informacji Poufnych (zgodnie z definicją poniżej), w posiadanie których wejdzie w trakcie uczestnictwa w Akceleratorze. „Informacje Poufne” oznaczają: (i) wszelkie informacje dotyczące rozwiązań innych uczestników Akceleratora, Fundacji Seriatim oraz partnerów biznesowych Akceleratora (ii) informacje w inny sposób uznane za poufne, a dotyczące zaangażowania w Akcelerator, które mogą zostać przekazane uczestnikowi w trakcie trwania Akceleratora bądź zostały lub zostaną uzyskane w inny sposób przez uczestnika w związku z uczestnictwem w Akceleratorze, niezależnie od tego, czy przekaz następuje w formie ustnej, pisemnej czy jakiejkolwiek innej, w tym wszystkie notatki, raporty, analizy, kompilacje, prognozy, opracowania, streszczenia i inne materiały.
 2. Udział w Akceleratorze jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez uczestnika w całości niniejszego regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy Warsaw Booster 2019